نام علمی : Moenkhausia sanctaefilomenae 
نام معمولی : تترای چشم قرمز 
Red Eye Tetra 
Yellow Banded Moenkhausia , Yellow back Moenkhausia , Yellowhead Tetra 

خانواده : Characins 
منشاء ( زادگاه ) : بولیوی ،* برزیل ، پاراگوئه ، پرو 
اندازه بالغین : 7 سانتیمتر 
دمای مطلوب : 24 تا 27 درجه سانتیگراد 
اسیدیته آب : 5.5 تا 8.5 
سختی آب : 0 تا 25 dGH 
حداقل اندازه تانك : 115 لیتر 
تغذیه : همه چیز خوار . غالب غذاهای آكواریومی را میخورد. 
منطقه جاگیری ( زیستی ) در تانك : قسمت میانی آكواریوم 
تشخیص جنسیت : وقتی ماده ها چاقتر و تو پر تر شوند میتوان بینشان تمایز جنسیتی را تشخیص داد . 
خلق و خو : صلح طلب . بهتر است در گروهی با بیش از 5 عضو نگهداری شود. 
تولید مثل : نیاز به مراقبت دارد تا تخمها خورده نشوند. 
سختی نگهداری : آسان 
طول عمر : 3 تا 5 سال 
ماهیان سازگار : نباید با ماهیان خشن یا مهاجم نگهداری شود.